Umum

mengapa keadilan itu penting

PENTINGNYA KEADILAN

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berprilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain. Al Qur’an memandang bahwa keadilan merupakan inti ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan. Prinsip keadilan yang dibawa Al Qur’an sangat kontekstual dan relevan untuk diterapkan kedalam kehidupan beragama, berkeluarga dan bermasyarakat.

2. Karakteristik Sikap Adil

Islam mengajarkan bahwa semua orang mendapat perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum. Dalam Islam , tidak ada diskriminasi hukum karena perbedaan kulit, status social, ekonomi, atau politik .

Alqur’an secara spesifik menegaskan perilaku adil Yaitu ;
1. Keadilan dalam menetapkan hukum(QS An Nisa’ 58)
2. Keadilan memberikan hak kepada orang lain ((QS An NAhl 90)
3. Keadilan dalam berbicara (QS Al an’ am 152)
4. Keadilan dalam kesaksian (QS An Nisa’ 135)
5. Keadilan dalam pencatatan utang (QS Al Baqarah 282)
6. Keadilan dalam mendamaikan perselisihan ( QS Al Hujurat 9)
7. Keadilan dalam menghadapi orang yang tidak disukai (QS Al Maidah 8)
8. Keadilan dalam memberikan balasan ( QS Al Maidah 95)

Prilaku orang yang berbuat adil antara lain :
Bertindak bijaksana dalam memutuskan perkara orang yang berselisih
Arif dan bijaksana dalam bermusyawarah
tidak mengurangi timbangan dan takaran
Bekerja secara optimal dan profesional
Belajar secara maksimal dan sungguh-sungguh
Membantu fakir miskin dan dhuafa’ untuk mengelarkan zakat infak dan shodaqah
Tolong menolong dan bekerjasama dalam kebaikan
Saling menyayangi dan mengasihi diantara anggota keluarga
3. Nilai Positif Sikap Adil

Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik, dan mulia. Apabila keadilan diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan Negara, sudah tentu ketinggian, kebaikan, dan kemuliaan akan diraih. Jika seseorang mampu mewujudkn keadilan dalam dirinya sendiri, tentu akan meraih keberhasilan dalam hidupnya, memperoleh kegembiraan batin, disenangi banyak orang, dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperoleh kesejahteraan hidup duniawi serta ukkhrawi (akhirat).
Jika keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan terwujud masyarakat yang aman,tentram , serta damai sejahtera lahir dan batin. Hal ini disebabkan masing-masing anggota masyarakat melaksanakan kewajiban terhadap orang lain dan akan memenuhi hak orang lain dengan seadil-adilnya .

Adapun nilai positif perbuatan adil antara lain :
Keadilan membawa ketentraman
Keadilan membawa kedamaian
Keadilan menimbulkan kepercayaan
Keadilan dapat meningkatkan kesejahteraan
Keadilan dapat meningkatkan prestasi belajar
Keadilan dapat menciptakan kemakmuran
Keadilan dapat mengurangi kecemburuan sosial
Keadilan dapat mempererat tali persaudaraan
Keadilan dapat menimbulkan kebaikan dan mencegah kejahatan

4. Membiasakan Sikap Adil

Seorang hendaknya membiasakan diri berlaku adil, baik terhadap dirinya,kedua orang tuanya,saudara-saudaranya,anak-anaknya, teman-temannya, tetangganya, masyarakatnya, bangsa dan Negaranya, maupun terhadap sang Khalik(Allah swt).
Apabila keadilan itu ditegakan dalam setiap aspek kehidupan, tentu keamanan, ketentraman,kedamaian, serta kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi akan dapat diraih.


Sumber: https://pendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/