Umum

Nuruddin Ali Al-Buhairi (wafat tahun 944H. = 1537M.)

Sistem Pengajaran dalam Pendidikan masa Turki Utsmani.

Sistem pengajaran pada masa itu adalah dengan menghafal matan-matan, meskipun murid-murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan Ajrumiyah, matan Taqrib, matan Alfiyah, matan Sullan dan lain-lain. Setelah murid-murid menghafal matan-matan itu barulah mereka mempelajari syarahnya, kadang-kadang serta hasiyahnya. Dengan demikian pelajaran itu bertambah berat dan bertambah sulit untuk menghafalnya.

3. Ulama-Ulama pada Masa Turki Utsmani.

a. Syeikh Hasan Ali Ahmad As-Syafi’I yang dimasyhurkan dengan Al- Madabighy,Jam’ul Jawami dan syarah Ajrumiyah (wafat tahun 1170 H. = 1756M.) pengarang hasiyah
b. Ibnu Hajar Al-Haitsami (wafat tahun 975H. = 1567M.) pengarang Tuhfah.
c. Syamsuddin Ramali (wafat tahun 1004H. = 1959H.) pengarang Nihayah.
d. Muhammad bin Abdur Razak, Murtadla Al-Husainy Az-Zubaidy, pengarang syarah Al-Qamus, bernama Tajul Urus (wafat tahun 1205H.= 1790M.)
e. Abdur Rahman Al-Jabarity (wafat tahun 1240H. = 1825M.), pengarang kitab tarikh mesir, bernama Ajaibul-Atsar Fit-Tarajim Wal-Akhbar.
f. Syekh Hasan Al-Kafrawy As-Syafi’I Al-azhary (wafat tahun 1202H. =1787M.). pengarang kitab nahwu Syarah Ajrumiyah, barnama Kafrawy.
g. Syeikh Sulaiman bin Muhamad bin Umar Al-Bijirmy As-Syafi’i (wafat tahun 1212H. = 1806M.), pengarang syarah-syarah dan hasyiahhasyiah.
h. Syeikh Hasan Al-Attar (wafat tahun 1250H. = 1834M.), ahli ilmu pasti dan ilmu kedokteran
i. Syeikh Muhammad bin Ahmad bin Arfah Ad-Dusuqy Al-Maliki (wafat tahun 1230H. = 1814M.) ahli filsafat dan Imu falak serta ahli ilmu ukur
j. Nuruddin Ali Al-Buhairi (wafat tahun 944H. = 1537M.)
k. Abdurrahman Al-Manawy (wafat tahun 950 H. = 1543M.)
l. Syahabuddin Al-Quliyuby.
m. Abdul-Baqybin Yusuf Az-Zarqany Al-Maliki(1099H. = 1687M.)
n. Syeikh Abdulah Al-Syarqawy (Syeikh Al-Azhar) (wafat tahun 1227H. =1812M.)
o. Syekh Musthafa bin Ahmad As-Shawy (wafat tahun 1216H. = 1801H.)
p. Syeikh Musthafa Ad-Damanhury As-Syafi’I (wafat tahun 1216H. = 1801H.)
4. Perpustakaan Pada Masa Utsmaniyah Turki.
Perpustakaan pada masa kemajuan Islam tidak terhitung banyaknya diseluruh Negara Islam, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus. Hampir diseluruh masjid dan madrasah-madrasah ada perpustakaan yang berisi bermacam-macam ilmu, terutama ilmu-ilmu Agama dan bahasa Arab. Pada masa Turki Utsmani, masa kemunduran pendidikan dan pengajaran Islam, perpustakaan sangat berkurang, hanya terdapat di Istambul dan sedikit di Mesir, Damsyik, Halab, dan Qudus. Jumlah perpustakaan pada masa itu kurang lebih 26 buah, 22 buah di Istambul dengan jumlah kitab kurang lebih 24.445 dan 4 buah diluarnya dengan jumlah kitab kurang lebih 2.399 sehingga jika ditotal terdapat kurang lebih 30.000 kita dalam perpustakaan-perpustakaan tersebut

POS-POS TERBARU