Periodesasi Sejarah Pendidikan Islam
Pendidikan

Periodesasi Sejarah Pendidikan Islam

Periodesasi Sejarah Pendidikan Islam

Periodesasi Sejarah Pendidikan Islam

Menurut Harun Nasution, sejarah pendidikan Islam itu terbagi menjadi tiga periode yaitu periode klasik, pertengahan dan modern. Kemudian dapat dirinci lagi menjadi lima masa, yaitu:

  1. Masa hidupnya Nabi Muhammad SAW (571-632).
  2. Masa khalifah yang empat (Khulafaur Rosyidin: Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali di Madinah pada 632-661).
  3. Masa kekuasaan Umawiyah di Damsyik (661-750).
  4. Masa kekuasaan Abbasiyah di Bagdad (750-1250).
  5. Masa dari jatuhnya kekuasaan khalifah di Bagdad tahun 1250 M samapai sekarang.

 

Pendidikan islam dalam priode klasik (650-1250 M)

 

  1. Pendidikan islam dimasa Nabi Muahammad SAW (571-632 M)

Sejak nabi Muhammad SAW di angkat menjadi rosul sebagai tanda datangnya islam sampai sekarang telah berjalan selitar 14 abad lamanya.

Pendidikan islam pada masa nabi Muhammad SAW merupakan prototip (Sifat atau model pertama) yang terus menerus di kembangkan ummat islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya. Nabi Muhammad SAW melakukan pendidikan islam setelah mendapatkan perintah (wahyu) dari Allah SWT sebagaimna termaktub di surat Al-Muddastir ayat 1-7, menyeru yang berarti mengajak, Dan mengajak berartu mendidik, Dan dari wahyu yang mula-mula tueun iutu dapat di ambil kesimpulan, Bahwa pendidikan dalam islam dapat di bagi menjadi empat macam :

  1. Pendidikan keagamaan.
  2. Pendidikan aqliyah dan ilmiyyah.
  3. Pendidikan akhlak dan budi pekerti.
  4. Pendidikan jasmani.

sumber :

Air Battle World War 1.0.38 Apk + Mod (a lot of money)